Polityka prywatności

Polityka prywatności

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883. z późniejszymi zmianami).

Akceptacja polityki prywatności.

Dokonując zakupów w sklepie internetowym Spółki LEVIATAN - POLIGRAFIA Spółka z o. o. z siedzibą w Bielsku-Białej 43-300 ul. Rudawka 88, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000128639, NIP 937-22-35-543, REGON 072275748, tel. +48(033)4432100, adres e-mail domiszkola@domiszkola.pl, dostępnym na stronie internetowej http://domiszkola.pl/, zwanym w dalszej części „Sklepem”, Klient akceptuje niniejsze zasady polityki prywatności. W razie braku akceptacji niniejszych zasad polityki prywatności nie należy korzystać ze Sklepu.

Rola i cel polityki prywatności.

Polityka prywatności służy uzyskaniu przez Klientów sklepu informacji o faktycznych i prawnych aspektach przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych w ramach korzystania ze Sklepu.

Administrator danych osobowych.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach korzystania ze http://domiszkola.pl/, jest Spółka LEVIATAN - POLIGRAFIA Spółka z o. o. z siedzibą w Bielsku-Białej 43-300 ul. Rudawka 88, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000128639, NIP 937-22-35-543, REGON 072275748, tel. +48(033)4432100, adres e-mail domiszkola@domiszkola.pl, zwana w dalszej części „Administratorem”.

Przetwarzanie danych osobowych:

Klienci sklepu podają następujące dane osobowe wypełniając formularz rejestracji:

imię (imiona) i nazwisko (również nazwisko dwuczłonowe),

adres do doręczeń,

adres e – mail,

numer telefonu,

numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym odmowa podania przez Klienta danych osobowych niezbędnych do korzystania ze Sklepu uniemożliwia rejestrację Klienta i dokonywanie zakupów w Sklepie.

Klient podając dane osobowe wyraża w formularzu rejestracji zgodę na ich przetwarzanie w celu dokonywania zakupów w Sklepie i realizacji zobowiązań Sklepu związanych z dokonywanymi zakupami, a także akcjami promocyjnymi Sklepu (w szczególności w celu świadczenia usługi newsletter).

Odbiorcami danych osobowych Klienta będą kurierzy (firmy kurierskie) lub przedsiębiorcy świadczący usługi pocztowe, dostarczający Klientowi zakupione w Sklepie Produkty oraz podmioty realizujące płatności w ramach elektronicznego systemu płatności internetowych lub płatności kartą kredytową.

Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i możliwość ich poprawiania. Możliwość ta jest realizowana poprzez zalogowanie się na indywidulane konto Klienta na stronie internetowej Sklepu i wybór pola Moje informacje osobiste, Moje adresy.

Pliki Cookies (ciasteczka).

Strona internetowa sklepu wykorzystuje pliki Cookies. Pliki Cookies są małymi plikami tekstowymi wysyłanymi do komputera lub innego urządzenia za pomocą którego Klient korzysta ze Sklepu (smartphone, tablet) i zapisywane w pamięci tego urządzenia.

Pliki Cookies są wykorzystywane przez Administratora w szczególności w następujących celach:

identyfikacji Klientów, którzy są zalogowani w Sklepie i pokazywania, iż aktualnie są oni zalogowani,

zapamiętywania danych zawartych na formularzach rejestracji i formularzach zamówienia,

zapamiętywania produktów wybieranych w Sklepie i umieszczanych w tzw. koszykach,

zapamiętywania danych służących do logowania się Klienta na indywidualne konto,

prowadzenia anonimowych statystyk częstotliwości i sposobu korzystania ze Sklepu.

Obecnie większość dostępnych przeglądarek internetowych w sposób automatyczny – domyślnie akceptuje wskazany zapis plików Cookies. W ramach wykorzystywanej przez Klienta przeglądarki internetowej istnieje możliwość częściowego ograniczenia lub wyłączenia możliwości zapisywania plików Cookies, przy czym może to utrudnić lub uniemożliwić Klientowi korzystanie ze Sklepu.

Postanowienia końcowe.

Sklep może zawierać pola przenoszące Klienta na inne strony internetowe. Administrator zaleca by po przejściu na inne strony internetowe Klienci zapoznali się ze stosowaną przez administratorów tych stron polityką prywatności.

Administrator stosuje środki techniczne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych Klientów i zapewniające ochronę tych danych przed dostępem osób nieuprawnionych.

Dostęp do indywidulanego konta Klienta jest możliwy jedynie po podaniu prawidłowego loginu i hasła.